Regulamin

Regulamin sklepu internetowego fizjosklep.com z dnia 20.05.2019 – obowiązujący

I – Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Fizjosklep.com;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.fizjosklep.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
6. Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy One Project Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
11.Administrator – oznacza Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 12c, NIP 5732650065, REGON 241957984, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II – Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.fizjosklep.com. 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.fizjosklep.com, prowadzony jest przez Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak z siedzibą w Częstochowie 42-202, Al. Najświętszej Maryi Pany 12c, NIP 5732650065, REGON: 241957984
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityka prywatności i cookies dostępny w postaci odnośnika na stronie www.fizjosklep.com.
2.6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą java script, lub
b) Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą java script, 
c) Innej przeglądarki stron zgodnej z powyższym,
c) minimalna rozdzielczość ekranu komputerowego 1024 x 768 pikseli.
2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 
2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fizjosklep.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3.0. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III – Ochrona danych osobowych

3.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
3.3. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

IV – Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 
3.5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
3.6. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.7. Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Gabinetu Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak.
3.8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Gabinetu Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak.
3.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby 
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4.0. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Gabinetu Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V – Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fizjosklep.com, dokonać wyboru produktu i w niektórych przypadkach rodzaju np. koloru, rozmiaru, wersji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
a) przedmiotu zamówienia, 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, 
c) wybranej metody płatności, 
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam dane i składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z One Project Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie!”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.0. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wraz z dokumentem sprzedaży w momencie wysłania Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia Zamówienia.

VI – Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lubpocztową. Koszty dostawy określone są na stronie „Koszty wysyłki”, do której Klient może uzyskać dostęp w każdej chwili z odsyłacza zamieszczonego w stopce Sklepu internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VII – Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i stanowią kwotę brutto.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego wskazanego podczas składania Zamówienia oraz na stronie Kontakt, do której odsyłacz znajduje się w stopce Sklepu internetowego,
b) płatnością online w systemie Dotpay.pl,
c) zapłata za pośrednictwem aplikacji mobilnej Blik
d) przy odbiorze przesyłki z Zamówieniem (rodzaj przesyłki: za pobraniem). Zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub wybranym punkcie odbioru przesyłki.

VIII – Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną):
Gabinet Fizjoterapii Kinesis
Al. Najświętszej Maryi Panny 12c
42-202 Częstochowa
e-mail: fizjoterapiakinesis@gmail.com
tel. 602 221 255

Mogą Państwo wypełnić i przesłać decyzję odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.
Mogą Państwo także uzupełnić formularz zwrotu na naszej stronie internetowej po zalogowaniu się do swojego konta Klienta (odsyłacz po zalogowaniu się do konta Klienta o nazwie „Twoje zwroty” i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Jeżeli zwracają Państwo część produktów z zamówienia, to zwrócimy koszt przesyłki proporcjonalnie do zwracanych i pozostawionych towarów.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na nasz adres (pełen adres) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Prosimy o nieodsyłanie paczek ze zwrotami na koszt adresata. Paczki takie nie zostaną przez nas przyjęte. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadkach wymienionych w Ustawie o prawach konsumenta art. 38, w szczególności:
1. gdy zakupiony towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, która została wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta). Dotyczy to produktów, które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji Klienta.
2. gdy zakupiony towar po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Kupując takie produkty Klient traci zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli towary te dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu i opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX – Reklamacje dotyczące towarów

8.1. Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady 
w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres fizjoterapiakinesis@gmail.com lub pisemnie na adres: Gabinet Fizjoterapii Kinesis, Al. Najświętszej Maryi Panny 12c, 42-202 Częstochowa. Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak nie jest producentem towarów. 
8.4. Reklamacje należy odsyłać na adres Sklepu internetowego:
Gabinet Fizjoterapii Kinesis, Al. Najświętszej Maryi Panny 12c, 42-202 Częstochowa. 

X – Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak, Al. Najświętszej Maryi Panny 12c, 42-202 Częstochowa, mailowo pod adres fizjoterapiakinesis@gmail.com.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
9.5. Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI – Postanowienia końcowe

10.1. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gabinetem Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gabinetem Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.